Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Znany Trener

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów za pośrednictwem serwisu znanytrener.com przez Kamila Hejna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OCO RUN Kamil Hejna z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. Marii Curie Skłodowskiej 62/3, 85-733 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5591864952, REGON: 368027287 (dalej: znanytrener.com).
  2. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Usługodawca- OCO RUN Kamil Hejna z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. Marii Curie Skłodowskiej 62/3, 85-733 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5591864952, REGON: 368027287 (dalej: znanytrener.com).
   2. Serwis – administrowana przez znanytrener.com strona internetowa dostępna pod adresem https://znanytrener.com umożliwiająca kontakt pomiędzy Trenerem lub Firmą a Użytkownikiem
 • Usługodawca może wprowadzać    nowe   funkcjonalności Serwisu
 1. Użytkownik– osoba fizyczna korzystająca z serwisu
 2. Usługobiorca- Trener lub Firma:
 3. Trener – osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskuje dostęp do oferowanych Usług przez Serwis, po akceptacji niniejszego Regulaminu i przejściu procedury rejestracyjnej, oferująca swoje usługi w wybranym zakresie
 • Firma- podmiot gospodarczy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskuje dostęp do oferowanych Usług przez Serwis, po akceptacji niniejszego Regulaminu i przejściu procedury rejestracyjnej, oferujący uczestnictwo w obozach sportowych, wspólnych wydarzeniach sportowych, innych
 • Usługa- usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej narzędzi informatycznych wraz z Szablonem, pozwalająca na samodzielne tworzenie i obsługiwanie profilu oraz ogłoszenia lub ogłoszeń
 1. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Trenerem lub Firmą, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła
 2. Profil – podstrona w Serwisie znanytrener.com udostępniana Usługobiorcy w celu prezentacji jego działalności oraz Oferty Trenera/Firmy.
 • Ogólne warunki dostępu do Serwisu i rejestracja Konta
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
  2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
  3. Korzystanie z Usług możliwe jest za pośrednictwem Konta.
  4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
  5. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto danego typu w Serwisie.
  6. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
  7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
  8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
   1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz dobra osobiste i prawa wyłączne osób trzecich
   2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych użytkowników,
   3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 1. Usługobiorca, który w celu prawidłowej realizacji Usługi Pakiet dostarcza treści i materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając utwory do Serwisu, Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy lub odłączenia Profilu przez Usługobiorcę
 2. znanytrener.com może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 3. Trener, który podczas rejestracji zaznaczy swoje doświadczenie jako “profesjonalista”,  na wezwanie znanytrener.com zobowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzająca jego umiejętności, certyfikaty, odbyte kursy, itp.
  1. Nie dostarczenie w przeciągu 7 dni (kalendarzowych) od daty wezwania stosownych dowodów na adres kontakt@znanytrener.com, może skutkować skreśleniem z listy “profesjonalista” i wpisaniem na listę “amator”.
  2. Zmiana opisu z “profesjonalista” na “amator”, nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do serwisu znanytrener.com
 4. Użytkownik serwisu, który skorzystał z usług Trenera, może ocenić współpracę na portalu znanytrener.com
  1. Logowanie za pomocą wiarygodnego konta na portalu Facebook lub inną metodą, dzięki której będzie można zweryfikować tożsamość wystawiającego opinię
  2. Opinia polega na zaznaczeniu odpowiedniej cechy wyrażającej liczbowo poziom ocen
  3. Opinia ma służyć innym użytkownikom w podjęciu prawidłowej decyzji odnośnie wybrania współpracy z Trenerem
  4. Opinia powinna być:
   1. kulturalna i merytoryczna
   2. opisywać własne odczucia i doświadczenia współpracy
   3. dotyczyć konkretnego Trenera
   4. konkretna i rzeczowa
  5. Niedopuszczalne są opinie noszące cechy:
   1. pomówień
   2. oskarżeń
   3. obrażające osobę Trenera
   4. zawierające wulgaryzmy
   5. opisujące cechy spoza obszaru trenowania
   6. zawierające elementy nie związane z Trenerem
   7. zawierające linki itp.
  6. W sytuacji spornej sprawy rozstrzyga znanytrener.com
 • Pozostałe Usługi
  1. Korzystanie z Serwisu są dla Użytkownika nieodpłatne
  2. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach oferty Pakiet są odpłatne zgodne z aktualną ofertą dostępną na stronie znanytrener.com
  3. Usługa Pakiet jest świadczona w oparciu o rodzaj wybrany przez Usługobiorcę
  4. Opłacenie należności z tytułu umowy z Usługodawcą dokonywane jest za pomocą systemu tPay.com. lub przelewu bankowego
  5. com nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za treść Oferty Usługobiorcy ani inne informacje zamieszczone na jego profilu.
  6. com nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie przez Usługobiorcy ustawowych obowiązków informacyjnych wobec Użytkownika, w tym w szczególności wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 • Warunki zawierania Umowy, pozostałe prawa
  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta Usługobiorcy w Serwisie i wykupieniu Pakietu
  2. Wprowadzając dane i treści, Usługobiorca wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dane te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a także mogą posłużyć do promowania Usługodawcy.
  3. Usługodawca może dokonywać zmian treści i materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę, do czego Usługobiorca upoważnia Usługodawcę. Zmiany będą wprowadzane w szczególności w celu poprawy jakości publikowanych treści i nie będą dotyczyć zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Usługi Pakiet
  4. Usługobiorca oświadcza, że informacje, materiały i treści zamieszczone na Profilu są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
  5. Usługodawca zobowiązuje się:
   1. niezwłocznie po złożeniu Zamówienia udostępnić Usługobiorcy narzędzia niezbędne do zweryfikowania i przypisania Konta
   2. zapewnić pomoc w edycji Profilu, przez okres 21 dni od dnia przypisania Profilu
 • zapewnić wsparcie dedykowane dla Usługobiorcy
 1. przesyłać faktury VAT
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Konta w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Usługobiorcy lub z brakiem jego kompatybilności z Serwisem. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.
 2. Zakończenie realizowania Usługi następuje po upłynięciu czasu zgodnego z wykupionym Pakietem
 • Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient powinien niezwłocznie powiadomić znanytrener.com o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu oraz wadach świadczonych Usług, zaś znanytrener.com zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
  2. Klient może zgłaszać reklamacje w następujący sposób:
   1. adres poczty elektronicznej: kontakt@znanytrener.pl
  3. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
  4. com zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, a maksymalnie w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane
 • Rozwiązywanie sporów
  1. Wszelkie spory pomiędzy com a Usługobiorcami wynikłe na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
   1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
   2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • według miejsca wykonania umowy.
 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy com a Usługobiorcą będącym, Usługobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Usługobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Usługobiorcą, a com, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
   1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
   2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 1. com ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów drogą poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia znanytrener.com w przewidzianym wyżej terminie.
 4. Do umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu, za wyjątkiem umowy o prowadzenie Konta (w przypadku braku sprzeciwu wobec nowego brzmienia Regulaminu).
 5. com może wprowadzić odpłatność za poszczególne Usługi dla Klientów, na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
 • Ochrona prywatności
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamil Hejna zamieszkały zam. ul. Marii Curie Skłodowskiej 62/3, 85-733 Bydgoszcz
 • Administrator zbiera następujące rodzaje Państwa danych osobowych: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adres rozliczeniowy, adres zamieszkania
 • Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz wykonania związanych z nimi obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
 • Państwa dane osobowe poza publikacją przekazaniem Dostawcy w celu zawarcia i realizacji zawartej z nim umowy oraz przekazywaniem do Krajowego Integratora Płatności S.A. w celu realizacji Płatności na rzecz Dostawcy nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 • Administrator dla ochrony Państwa danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem podejmuje środki przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to wykonywane jest za pośrednictwem stosownych dyspozycji w ustawieniach Konta.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 • znanytrener.com jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO